Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

pastelowe
18:02
Ja nie istnieję, przypomniał sobie.
— Donato Carrisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pastelowe
18:02
Czasami świat kończy się dla wszystkich. Czasami tylko dla niektórych.
— Donato Carrisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pastelowe
17:57
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione

September 17 2018

pastelowe
19:12
pastelowe
19:12
0365 db5d
Reposted fromsoSad soSad vialittlemermaid littlemermaid
pastelowe
19:11
Reposted fromsirka sirka vialittlemermaid littlemermaid
pastelowe
19:11
pastelowe
19:10
nieśmiały, zamknięty w sobie, z niskimi umiejętnościami nawiązywania kontaktów z ludźmi, bojący się ludzi i robienia czegoś przed innymi, lubiący być zostawiony samemu.
— Introwertyk
Reposted frompesymista pesymista vialittlemermaid littlemermaid
pastelowe
18:59
To, co myślisz o sobie, ma o wiele większe znaczenie niż to, co myślą o Tobie inni.
pastelowe
18:58
2976 2096 700
Reposted fromoll oll viamessinhead messinhead
pastelowe
18:57
pastelowe
18:57
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viamessinhead messinhead
pastelowe
18:49
2519 edb2 700
Reposted fromprzester przester viamessinhead messinhead
pastelowe
18:49
2740 64cf 700
Reposted fromspokodama spokodama viamessinhead messinhead
pastelowe
18:48
2741 5d7c 700
Reposted fromspokodama spokodama viamessinhead messinhead
pastelowe
18:48
pastelowe
18:45
3082 28ad
Reposted fromHanoi Hanoi viamessinhead messinhead
pastelowe
18:45
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viamessinhead messinhead
pastelowe
18:44
9066 a677
Reposted frompiehus piehus viamessinhead messinhead
pastelowe
18:37
6226 5cad
Reposted fromdreamadream dreamadream viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl