Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

pastelowe
17:41
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viahouseofpain houseofpain
17:30
5969 1eba 700
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm
pastelowe
17:28
5059 c6bd 700
Gdy wszędzie widzisz znaki... 
pastelowe
17:28
6584 9ca0
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:28
6593 def5
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:27
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:26
0924 1ad0
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:26
0921 703a 700
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:25
6427 ecef
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:24
6439 f523 700
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:24
6454 12e1
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:24
6451 d0dd 700
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:24
6450 22dd
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:21
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:20
6507 d036
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:20
6499 8542
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
17:20
6514 a81b 700
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

August 02 2019

pastelowe
19:34
0146 e075
Reposted frompunisher punisher viaintroweird introweird
pastelowe
19:34
5700 8037 700
Reposted fromfoina foina viaintroweird introweird
pastelowe
19:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl