Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

pastelowe
14:40
9134 f719 700
Ja, Olga Hepnarova 2
pastelowe
14:40
1062 7bdb 700
Ja, Olga Hepnarova 4
pastelowe
14:34
9971 e7db 700
Reposted fromPoranny Poranny viaselfharm selfharm

December 27 2019

pastelowe
22:09
Reposted fromoll oll vialilu lilu
pastelowe
22:08
0501 6873
Reposted fromoll oll vialilu lilu
pastelowe
22:08
9771 05eb
Reposted fromnutt nutt vialilu lilu
pastelowe
22:08
Reposted frommrrru mrrru vialilu lilu
pastelowe
22:07
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert - "Pani Bovary"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialilu lilu
pastelowe
22:07
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace vialilu lilu
pastelowe
22:07
8006 6acc 700
Reposted fromaletodelio aletodelio vialilu lilu
pastelowe
22:07
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir vialilu lilu
pastelowe
22:07
5025 0b6e
Reposted fromkarahippie karahippie vialilu lilu
pastelowe
22:06
0500 c31d 700
Reposted fromoll oll vialilu lilu
pastelowe
22:05
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialilu lilu
pastelowe
22:05
5501 83f8 700
Reposted fromowca owca vialilu lilu
pastelowe
22:04
Siedzę tu sama ze spokojem z głową wypełnioną myślami samobójczymi.
Reposted byaurinkodreamsneverdie
pastelowe
22:01

Ach..kurwa jego mać. Jakie to wszystko patetyczne, smutne i puste. Siedzę, słucham muzyki i nie ma niczego.

Reposted byaurinko aurinko

December 12 2019

pastelowe
14:15
Haaaalooooo!!!!Anybody here?
pastelowe
14:13
0544 4cd6 700
Reposted fromnutt nutt viaWilalena Wilalena
pastelowe
14:12
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl